REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIEŃ W OBIEKTYWIE”

 • 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: „Jesień w obiektywie” organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem, realizującym wraz z Canon Polska Sp. z o.o., G.Daimlera 2, Warszawa 02-460 projekt FotoAkademia, którego głównym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w postaci kursów z dziedziny fotografii z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego oferowanego przez Canon Polska sp. z o.o. .
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • 2 Warunki konkursu
 1. Konkurs trwa od 18.10.2019 roku do 08.11.2019 roku.
 2. Konkurs polega na zamieszeniu wykonanej przez siebie fotografii nawiązującej do tematyki konkursu „Jesień w obiektywie” w formie komentarza pod postem na fanpage https://www.facebook.com/fotoakademia/ w terminie od 18.10.2019 roku do 08.11.2019 roku do godziny 23:59.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu.
 5. Zdjęcie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie fotografii, które zawierają treści niezgodne ze standardami społeczności Facebooka. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia i wykluczenia Uczestnika z brania udziału w konkursie.
 7. W konkursie mogą uczestniczyć fotografowie amatorzy, konkurs nie jest adresowany do zawodowych fotografów.
 • 3 Nagrody i zasady ich przyznawania
 1. Autorzy 3 zwycięskich prac otrzymują nagrody ufundowane przez firmę Canon Polska:
  • 1 Miejsce: Torba termiczna z logo Canon o wartości 85 zł brutto (słownie osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).
  • 2 Miejsce: Kubek termiczny aluminiowy z logo Canon o wartości 35 zł brutto (słownie trzydzieści pięć złotych 00/100 brutto)
  • 3 Miejsce: Bidon z wkładem na owoce, z logo Canon o wartości 19 zł brutto (słownie dziewiętnaście złotych 00/100 brutto)
 2. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową.
 1. Zwycięskie zdjęcia wraz z danymi osób, które otrzymają nagrody zostaną opublikowane na stronie FotoAkademii ploraz na fanpage https://www.facebook.com/fotoakademia najpóźniej do dnia 15.11.2019
 1. Laureaci konkursu w celu otrzymania nagród najpóźniej do dnia 22.11.2019 przekażą Organizatorowi dane adresowe poprzez wiadomość prywatną na facebooku https://www.facebook.com/FotoAkademia/
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody wymienione w §3 ust. 1 zostaną wydane do dnia  06.12.2019 r., pod warunkiem wcześniejszego otrzymania od laureatów konkursu danych adresowych.
 • 4 Komisja Konkursowa
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie: Kalina Gawelska, Grzegorz Łuc, Adrian Gołuch.
 2. Komisja Konkursowa przydzieli nagrody poprzez wyłonienie najlepszych jej zdaniem fotografii, oceniając twórcze podejście do tematu oraz zgodność z tematyką Konkursu.
 3. Fotografie naruszające zasady współżycia społecznego bądź ogólnie przyjęte normy społeczne nie będą podlegały ocenie.
 4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru laureatów.
 5. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 6. a) wybór laureatów konkursu
 7. b) rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.
 • 5 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o.
 3. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są:
  imię i nazwisko Uczestników oraz adres zamieszkania Laureatów, a w przypadku zgłoszenia reklamacji również adres e-mail.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą:
             W CELACH        NA PODSTAWIE PRZEZ OKRES
Przeprowadzenia konkursu, promowania organizatora oraz wydania nagród Regulaminu konkursu 3 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do konkursu

 

 1. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora- w przypadku Laureatów Konkursu dane osobowe będą przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu wysłania nagród.
 2. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
  – prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – prawo do przenoszenia danych
  – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na fanpage https://www.facebook.com/FotoAkademia/ oraz na stronie fotoakademia.pl, w przypadku gdy zostanie laureatem konkursu.
 7. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego  utworu (fotografii) i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do fotografii oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 8. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu wbrew zapewnieniom, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z ust. 15.
 9. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie na czas nieograniczony licencję do korzystania z nagrodzonej fotografii w celu opublikowania jej na stronie fotoakademia.pl, w zakładce Aktualności oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FotoAkademia/.
 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2019 roku.

Załącznik nr 1

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu
Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ……………………………………., laureata 2 edycji konkursu „Pokaż miłość w obiektywie” organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję ich postanowienia, w tym oświadczenia z nich wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich  stanowiącego przedmiot konkursu.

…………………………………………………(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)