Przedłużamy walentynki! Miłość niejedno ma imię!

Pokaż nam swoją w obiektywie i weź udział w naszym konkursie. Pod postem na naszym profilu na Facebooku dodaj zdjęcie, w którym pokażesz swoją jedyną, wyjątkową miłość!

LINK DO POSTU

Dla najlepszych prac przygotowaliśmy wyjątkowe nagrody: vouchery prezentowe o wartości 450, 350, 250 złotych na wybrany kurs organizowany przez FotoAkademię!

Na Wasze zdjęcia czekamy do 28.02.2018 roku do godziny 24:00!

Regulamin konkursu ” Pokaż miłość w obiektywie”

§1 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: „Pokaż miłość w obiektywie ” organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem, realizującym wraz z Canon Polska Sp. z o.o., G.Daimlera 2, Warszawa 02-460 projekt FotoAkademia, którego głównym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w postaci kursów z dziedziny fotografii z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego oferowanego przez Canon Polska sp. z o.o. .
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 14.02.2018 roku do 31.03.2018 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
  a. zapoznać się z treścią Regulaminu FotoAkademia zamieszczonego na stronie internetowej http://fotoakademia.pl/regulamin/
  b. spełniać definicję Uczestnika, określoną w Regulaminie FotoAkademia, o którym mowa pod lit. b.
 3. Konkurs składa się z następujących etapów:
  a. etap I polega na zamieszeniu wykonanej przez siebie fotografii nawiązującej do tematyki konkursu „Pokaż miłość w obiektywie” w formie komentarza pod postem na fanpage https://www.facebook.com/fotoakademia/ w terminie od 14.02.2018 roku do 28.02.2018 roku do godziny 24:00.
  b. etap II polega na wyborze przez Komisję Konkursową trzech najciekawszych fotografii według kryteriów określonych w § 3 ust. 3 oraz przyznanie nagrody.

§3
Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodami w konkursie są kolejno:
  1. I miejsce – voucher prezentowy o wartości 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) na wybrany kurs organizowany przez FotoAkademię, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie 49,95 zł ;
  2. II miejsce – voucher prezentowy o wartości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) na wybrany kurs organizowany przez FotoAkademię wraz z dodatkową nagrodą pieniężną odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie 38,85 zł;
  3. III miejsce – voucher prezentowy o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na wybrany kurs organizowany przez FotoAkademię wraz z dodatkową nagrodą pieniężną odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie 27,75 zł
 2. Nagroda jest przyznana przez Komisję Konkursową.
 3. Nagrody przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najlepszych jej zdaniem fotografii, oceniając twórcze podejście do tematu oraz zgodność z tematyką Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 5. Dane osób, które otrzymają nagrody zostaną opublikowane na stronie FotoAkademii fotoakademia.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/FotoAkademia/ najpóźniej do dnia 07.03.2018 roku.
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrody wymienione w §3 ust. 1 zostaną wydane do końca marca 2018 r.
 8. Warunkiem przekazania nagrody jest spełnienie definicji „Uczestnika”, wskazanej w Regulaminie FotoAkademia, opublikowanym na stronie internetowej http://fotoakademia.pl/regulamin/ oraz pisemne poświadczenie jej otrzymania. W przypadku gdy laureatem konkursu zostanie osoba małoletnia, warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych małoletniego laureata, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od  osób  Dodatkowe nagrody pieniężne są pobierane przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie nagród i przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, która jest częścią nagrody nie jest wydawana Laureatowi.

§4
Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Katarzyna Chybińska, Waldemar Gorlewski oraz Agata Grzybowska.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. wybór laureata konkursu
  2. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.

 §5
Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu. Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na fanpage https://www.facebook.com/FotoAkademia/ oraz na stronie fotoakademia.pl, w przypadku gdy zostanie laureatem konkursu.
 4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do fotografii oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu przenoszone, na Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z ust. 6.
 6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie na czas nieograniczony licencję do korzystania z nagrodzonej fotografii w celu opublikowania jej na stronie fotoakademia.pl, w zakładce Aktualności oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FotoAkademia/.

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2018 roku.


Załącznik nr 1

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ……………………………………., laureata konkursu „Pokaż miłość w obiektywie” organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu oraz Regulaminu FotoAkademia i akceptuję ich postanowienia, w tym oświadczenia z nich wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich  stanowiącego przedmiot konkursu.

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)