KONKURS ZDJĘCIE ZE SMAKIEM

Wszystkich miłośników fotografowania jedzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Pod postem na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/fotoakademia dodaj zdjęcie, w którym pokażesz ciekawie skomponowane jedzenie.

Dla 3 najlepszych prac przygotowaliśmy nagrody:

Wydanie specjalne magazynu Digital Camera – pisma dla aktywnych pasjonatów fotografii.

Na Wasze zdjęcia czekamy do 22.07.2018 roku do godziny 23:59!

Regulamin konkursu ”Zdjęcie ze smakiem”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn.: „Zdjęcie ze smakiem organizowanym przez spółkę TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP 778-14-56-499, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem, realizującym wraz z Canon Polska Sp. z o.o., G.Daimlera 2, Warszawa 02-460 projekt FotoAkademia, którego głównym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w postaci kursów z dziedziny fotografii z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego oferowanego przez Canon Polska sp. z o.o. .
 2. Udział Uczestnika w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2 Warunki konkursu

 1. Konkurs trwa od 06.07.2018 roku do 22.07.2018 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie następujące wymogi:
  a. zapoznać się z treścią Regulaminu FotoAkademia zamieszczonego na stronie internetowej http://fotoakademia.pl/regulamin/
  b. spełniać definicję Uczestnika, określoną w Regulaminie FotoAkademia.
 3. Konkurs składa się z następujących etapów:
  a. etap I polega na zamieszeniu wykonanej przez siebie fotografii nawiązującej do tematyki konkursu „Zdjęcie ze smakiem” w formie komentarza pod postem na fanpage https://www.facebook.com/fotoakademia/ w terminie od 06.07.2018 roku do 22.07.2018 roku do godziny 23:59.
  b. etap II polega na wyborze przez Komisję Konkursową trzech najciekawszych fotografii według kryteriów określonych w § 3 ust. 3 oraz przyznanie nagród.

§ 3 Nagrody i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodami w konkursie są :3 równorzędne nagrody:

Każdy z autorów nagrodzonego zdjęcia otrzymuje wydanie specjalne magazynu Digital Camera (pisma dla aktywnych pasjonatów fotografii) o wartości 38 zł brutto (słownie trzydzieści osiem złotych 00/100 brutto)

 1. Nagroda jest przyznana przez Komisję Konkursową.
 2. Nagrody przydzieli Komisja Konkursowa poprzez wyłonienie najlepszych jej zdaniem fotografii, oceniając twórcze podejście do tematu oraz zgodność z tematyką Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru Zwycięzców.
 4. Dane osób, które otrzymają nagrody zostaną opublikowane na stronie FotoAkademii fotoakademia.pl oraz na fanpage https://www.facebook.com/fotoakademia najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 r.
 5. Laureaci konkursu w celu otrzymania nagród najpóźniej do dnia 10.08.2018 przekażą Organizatorowi dane adresowe poprzez wiadomość prywatną na facebooku https://www.facebook.com/FotoAkademia/
 6. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagrody wymienione w §3 ust. 1 zostaną wydane do dnia 10.09.2018 r., pod warunkiem wcześniejszego otrzymania od laureatów konkursu danych adresowych.
 8. Warunkiem przekazania nagrody jest spełnienie definicji „Uczestnika”, wskazanej w Regulaminie FotoAkademia, opublikowanym na stronie internetowej http://fotoakademia.pl/regulamin/ oraz pisemne poświadczenie jej otrzymania. W przypadku gdy laureatem konkursu zostanie osoba małoletnia, warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych małoletniego laureata, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Katarzyna Chybińska, Bruno Fidrych, Zbigniew Klipow.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 1. wybór laureatów konkursu
 2. rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu. Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska) na fanpage https://www.facebook.com/FotoAkademia/ oraz na stronie fotoakademia.pl, w przypadku gdy zostanie laureatem konkursu.
 4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do fotografii oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 5. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego utworu przenoszone, na Organizatora, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody bądź nie przysługiwały mu uprawnienia umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z ust. 6.
 6. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie na czas nieograniczony licencję do korzystania z nagrodzonej fotografii w celu opublikowania jej na stronie fotoakademia.pl, w zakładce Aktualności oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FotoAkademia/.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. TEB Edukacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wejście w życie zmian Regulaminu następuje w dniu zamieszczenia uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronie  fotoakademia.pl Organizatora konkursu pod adresem: https://www.facebook.com/tebedukacja/ i pozostaje bez wpływu na nabyte już prawa i roszczenia uczestników konkursu na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
 2. Udział w konkursie po dniu ogłoszenia zmian w Regulaminie oznaczać będzie zapoznanie się Uczestników ze zmienioną treścią oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie na warunkach określonych w nowym brzmieniu Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego, a Organizator jest przyrzekającym w stosunku do osób biorących udział w konkursie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2018 roku.


Załącznik nr 1

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) niepełnoletniego uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny ……………………………………., laureata konkursu „Zdjęcie ze smakiem” organizowanego przez  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu oraz Regulaminu FotoAkademia i akceptuję ich postanowienia, w tym oświadczenia z nich wynikające i zobowiązania dotyczące przeniesienia praw autorskich  stanowiącego przedmiot konkursu.

………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica) laureata konkursu)