Newsletter regulamin

Regulamin świadczenia usługi

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań (dalej: „TEB Edukacja”).

 3. Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy: TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

  2. adres poczty elektronicznej: iod@teb-edukacja.pl

 1. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez TEB Edukacja informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, z zastrzeżeniem ust. 5
  poniżej.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.

 4. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w roku.

 5. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link „Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” znajdujący się w wiadomości e-mail. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę „Szczegóły konta”,
  gdzie w celu weryfikacji zobowiązany będzie wpisać swój adres e-mail podany podczas zapisu na usługę Newsletter. Po prawidłowej weryfikacji adresu e-mail, Użytkownik będzie mógł edytować zgody udzielone podczas zapisu na Newsletter.

 6. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail),urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet.

 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej:

  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

  3. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez TEB Edukacja wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdź swój adres e-mail”.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.

 3. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@teb-edukacja.pl

 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, TEB Edukacja zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. TEB Edukacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez TEB Edukacja, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu https://fotoakademia.pl i  usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu https://fotoakademia.pl usługi Newsletter, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu https://fotoakademia.pl i usługi Newsletter. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://fotoakademia.pl stosownej informacji. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e- mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://fotoakademia.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 7. Administratorem danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych https://fotoakademia.pl/klauzula-informacyjna/

 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@teb-edukacja.pl

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2020r.