PROMOCJA: DZIEŃ CHŁOPAKA – DZIEŃ FOTOMANIAKA

Dla naszych pasjonatów mamy promocję z okazji Dnia Chłopaka. Rabat 10% na kurs Podstawy Fotografii z Adamem Kozakiem – 10.10.2020

 1. Kliknij na kurs objęty promocją
 2. Dodaj do koszyka 1 miejsce na tym kursie
 3. Wpisz KOD PROMOCYJNY: CHLOPAK2020
 4. Rabat zostanie uwzględniony w koszyku

Ważność kodu: od 21.09 do 30.09.2020

Promocja trwa do wyczerpania miejsc na kursach!

REGULAMIN PROMOCJI NA DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień chłopaka dla klientów FotoAkademii

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61- 874 Poznań, NIP: 778-14-56-499, KRS 0000311666 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Organizatorem.

2. Uczestnik – osoba fizyczna, która zakupi kurs w trakcie trwania promocji Dzień chłopaka

3. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Promocji organizowanej przez TEB Edukacja sp. z o.o.

4. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności.

5. Przedmiotem promocji jest zniżka 10% od aktualnej ceny kursu na wskazane w promocji kursy.

6. Promocja trwa od godziny 00:01 dnia 21.09.2020 r. do godziny 23:59 dnia 30.09.2020 r.

§2
Szczegółowe zasady promocji

 1. Promocja przysługuje Uczestnikom, którzy spełnią łącznie następujące waruneki:
  a) w czasie trwania promocji, określonym w §1 pkt 6, zakupią kurs na stronie FotoAkademii wpisując podczas zakupu KOD rabatowy, który obniży wartość koszyka o 10%.

b) promocja dotyczy tylko wybranego kursu. https://fotoakademia.pl/kursy/podstawowe/podstawy-fotografii-z-adamem-kozakiem-warszawa-10-10-2020/

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem email: iod@teb-edukacja.pl.
 5. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane  przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika.
 6. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie rozpoczęcia kursu znajdują się przy formularzu zapisu.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą:
W CELACHNA PODSTAWIEPRZEZ OKRES
Przeprowadzenia promocji, promowania organizatora oraz wydania nagródRegulaminu promocji5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie przystąpienia do promocji
 • Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 • Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

a)    prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

b)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

c)    prawo do przenoszenia danych, a także

d)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa

§4

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), a także adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Promocja ma charakter przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919-921 kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny stronie www.fotoakademia.pl
 3. Promocja łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez TEB Edukacja sp. z o.o. w tym samym czasie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator.
 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe do Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Promocji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie akceptuje jego treść.
 7. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego.