Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem: www.fotoakademia.pl oraz określa zasady realizacji usług w ramach projektu pod nazwą FotoAkademia, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Działalność Sklepu internetowego obejmuje sprzedaż przez Internet Kursów realizowanych w ramach projektu FotoAkademia.
 3. Sklep internetowy oraz sprzedaż Kursów jest prowadzona przez TEB Edukacja sp. z o.o., al.Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP 778-14-56-499, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000311666, REGON: 300879141, NIP: 778-14-56-499.
 4. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na usługi dostępne w Sklepie internetowym, sposobu realizacji usług zamówionych przez Klienta, uiszczania przez Klienta opłaty z tytułu zakupu usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o udział w Kursach organizowanych w ramach projektu FotoAkademia, a sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. W toku składania zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu przez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z nim i akceptacji jego postanowień.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. FotoAkademia – projekt realizowany przez TEB Edukacja sp. z o.o. Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań oraz Canon Polska Sp. z o.o., G.Daimlera 2, Warszawa 02-460, którego głównym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych w postaci kursów z dziedziny fotografii z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego oferowanego przez Canon Polska sp. z o.o.
 2. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, będąca stroną umowy zawartej z Organizatorem poprzez Sklep internetowy, zamawiająca udział w Kursie, działająca na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, która ukończyła 13 lat.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Kursie organizowanym w ramach FotoAkademii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, która jednocześnie jest Klientem, bądź która ukończyła co najmniej 13 lat i na jej rzecz Klient zawarł umowę o udział w Kursie. W przypadku Kursu Fotografii Lotniczej Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
 4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kurs – zajęcia edukacyjne prowadzone przez profesjonalistę – Fotografa z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, poświęcone określonemu zagadnieniu/tematowi fotograficznemu. Zajęcia te będę uzupełnieniem wiedzy i umiejętności z obszaru fotografii i mogą trwać od 1 do kilku dni. Forma i czas trwania kursu jest określona w programie kursu.
 6. Organizator – TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP 778-14-56-499, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000311666, REGON: 300879141, NIP: 778-14-56-499.
 7. Sklep internetowy – strona internetowa pod adresem: www.fotoakademia.pl przy użyciu której Klient może dokonywać zakupu Kursów realizowanych w ramach projektu FotoAkademia.
 8. Regulamin – Regulamin FotoAkademia, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem: www.fotoakademia.pl oraz określający zasady realizacji usług w ramach projektu pod nazwą FotoAkademia, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Umowa Udziału w Kursie – Umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Kursie realizowanym w ramach projektu FotoAkademia.
 10. Voucher – alfanumeryczny ciąg znaków (kod rabatowy), kupowany za pośrednictwem Sklepu internetowego, dystrybuowany w formie elektronicznej, upoważniający jego posiadacza do jednokrotnego obniżenia ceny dowolnego Kursu, w chwili dokonywania jego zakupu, o wartość podaną na Voucherze, poprzez wprowadzenie i zatwierdzenie kodu rabatowego w momencie dokonywania zakupu Kursu w Sklepie internetowym. Możliwość wykorzystania Vouchera jest ograniczona terminem 6 miesięcy liczonym od dnia zakupu Vouchera w Sklepie internetowym, po upływie którego traci on ważność. Wartość Vouchera nie podlega wymianie na gotówkę ani jakąkolwiek inną formę płatności.
 11. PayU – operator kart płatniczych, którym jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 12. Przelewy24 -operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 3. Warunki dokonywania zakupu Kursów realizowanych w ramach projektu FotoAkademia

 1. W celu wzięcia udziału w Kursie niezbędne jest dokonanie przez Klienta zakupu Kursu poprzez Sklep internetowy www.fotoakademia.pl. W przypadku gdy Uczestnikiem Kursu ma być osoba niepełnoletnia, zakup jest dokonywany przez Klienta na rzecz tego Uczestnika.
 2. W celu dopuszczenia niepełnoletniego Uczestnika do udziału w Kursie niezbędne jest uprzednie podpisanie przez przedstawiciela ustawowego tego Uczestnika oświadczenia o zgodzie na udział w Kursie oraz ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za tego Uczestnika podczas Kursu i dostarczenie takiego oświadczenia (w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres: kontakt@fotoakademia.pl Organizatorowi przed rozpoczęciem kursu. Organizator w trakcie Kursu nie sprawuje nadzoru ani opieki nad niepełnoletnim Uczestnikiem. Brak doręczenie oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie przed rozpoczęciem Kursu, umożliwia Organizatora do odmowy udziału w Kursie niepełnoletniego Uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonywanie przez Klienta zakupu Kursów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się na utworzone konto albo przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację zakupu bez rejestracji.
 4. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, nazwę firmy (opcjonalne), NIP (opcjonalne), numer telefonu, adres poczty e-mail, adres zamieszkania, hasło oraz zaakceptować Regulamin FotoAkademia. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego bez rejestracji, są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym w postaci adresu e-mail oraz hasła. Istnieje również możliwość zalogowania na swoim koncie poprzez Facebook.
 5. Usługi zaprezentowane w Sklepie internetowym są zaproszeniem do zawarcia umowy, a ofertę zawarcia umowy składa Klient poprzez dokonanie zakupu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient dokonuje zakupu Kursu dokonując wyboru rodzaju Kursu przez kliknięcie w ikonę Kursu,
  a następnie wybranie terminu i miejsca Kursu oraz kliknięcie w ikonę „ZAMÓW”. Wybrany Kurs zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez kliknięcie w ikonę koszyka, która uruchamia stronę pokazującą wszystkie Kursy, które się w nim znajdują oraz ich ilość. Blokada możliwości dokonania zakupu kursu oznacza, że na dany Kurs nie ma już dostępnych miejsc.
 7. Klient posiadający Voucher z kodem rabatowym, chcąc skorzystać z Vouchera jest zobowiązany wprowadzić kod rabatowy oraz kliknąć w ikonę „ZASTOSUJ KOD”. Dokonanie zakupu Kursu bez kliknięcia w ikonę „ZASTOSUJ KOD” powoduje, że Voucher nie zostaje wykorzystany, a Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty całej ceny Kursu bez jej umniejszenia o wartość Vouchera. Przy zakupie Kursu o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Klient dopłaca różnicę. Przy zakupie Kursu o wartości niższej niż wartość Vouchera, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu niewykorzystanej wartości Vouchera. Voucherów nie można łączyć.
 8. Po kliknięciu w ikonę „PRZEJDŹ DO KASY” uruchomi się podstrona, na której należy wprowadzić dane niezbędne do zawarcia umowy, wystawienia faktury oraz wystawienia Potwierdzenia Zawarcia Umowy Udziału w Kursie, jak również dane Uczestnika Kursu. W celu dokonania zakupu należy zaakceptować treść Regulaminu FotoAkademii, dokonać wyboru sposobu płatności oraz wybrać opcję „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 9. Płatność za Kurs następuje poprzez tzw. szybki przelew dokonany przy użyciu serwisu Przelewy24, bądź w formie przelewu tradycyjnego bądź poprzez płatność kartą płatniczą.
 10. Po wybraniu płatności w formie tzw. szybkiego przelewu Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy. W przypadku braku możliwości dokonania płatności przy użyciu serwisu Przelewy24 (np. brak banku, z którego korzysta Klient), Klient może dokonać jej w formie przelewu tradycyjnego. W tym celu powinien wybrać opcję płatności „PRZELEW TRADYCYJNY”, po zaakceptowaniu której otrzyma informację zwrotną na adres email z danymi do dokonania przelewu. Przelew tradycyjny musi zostać zrealizowany w ciągu 5 dni od dnia otrzymania danych do przelewu, przez co rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Organizatora. Brak dokonania płatności we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji miejsca na Kursie.
 11. W przypadku wybrania jako formy płatności za Kurs, płatności karta płatniczą Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24. W przypadku braku możliwości dokonania płatności karta płatniczą przy użyciu serwisu Przelewy24 Klient może dokonać jej w formie przelewu tradycyjnego. W tym celu powinien wybrać opcję płatności „PRZELEW TRADYCYJNY”, po zaakceptowaniu której otrzyma informację zwrotną na adres email z danymi do dokonania przelewu. Przelew tradycyjny musi zostać zrealizowany w ciągu 5 dni od dnia otrzymania danych do przelewu, przez co rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Organizatora. Brak dokonania płatności we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji miejsca na Kursie.
 12. Klient otrzymuje Potwierdzenie Zawarcia Umowy Udziału w Kursie wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail, który został przez niego podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Udziału w Kursie jest przekazywane Klientowi po dokonaniu przez niego płatności za Kurs.
 13. Klient może dokonać zakupu Vouchera, poprzez kliknięcie w ikonę Vouchera o wybranej wartości oraz kliknięcie w ikonę „ZAMÓW”. Wybrany Voucher zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez kliknięcie w ikonę koszyka, która uruchamia stronę pokazującą wszystkie Kursy oraz Vouchery, które się w nim znajdują oraz ich ilość. Dokonanie zakupu Vouchera odbywa się odpowiednio w trybie przewidzianym w pkt. 8-11 powyżej, bez konieczności wskazywania danych Uczestnika. Klient otrzymuje Voucher wraz z kodem rabatowym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail, który został przez niego podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zawarcia Umowy zakupu Vouchera jest przekazywane Klientowi po dokonaniu przez niego płatności za Voucher.
 14. Akceptacja Regulaminu FotoAkademia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 15. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach wprowadzenia danych niezgodnych z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. Konsumenci – prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący Konsumentem zawierającym umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Konsument powinien poinformować Organizatora o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i znajduje się pod adresem:  http://fotoakademia.pl/regulamin/. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fotoakademia.pl Ponadto oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. W przypadku, gdy Konsument chce by zwrot środków przekazany był na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonał płatności, powinien podać w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. Zwrotu płatności Organizator dokona przelewem na rachunek wskazany przez konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6.  Orgniazator niezwłocznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail, przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Klient jednocześnie oświadcza, że prosi o wykonanie umowy o świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.
 8. Konsument zapłaci na rzecz Organizatora kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia realizacji Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Organizator informuje, że jeżeli za wyraźną zgodą konsumenta Kurs zostanie zrealizowany w całości przez Organizatora, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie konsumentowi przysługiwać.

 § 5. Kursy w ramach FotoAkademii

 1. Kursy, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu internetowego, są realizowane według ramowego programu kursu, opublikowanego w Sklepie internetowym na stronie internetowej www.fotoakademia.pl. Program każdego Kursu jest opisany na podstronie dedykowanej danemu Kursowi.
 2. Ramowy program, o którym mowa w pkt. 1 każdorazowo określa:

– tematykę kursu,

– cele kursu,

– minimalną liczbę uczestników Kursu, niezbędną do jego przeprowadzenia,

– maksymalną liczbę uczestników Kursu,

– terminy i miejsce realizacji Kursu,

– formę Kursu,

 1. W przypadku, gdy w terminie do 7 dnia przed dniem rozpoczęcia Kursu, nie zostanie osiągnięta minimalna wymagana liczba uczestników Kursu, Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy Udziału w Kursie, poprzez odwołanie organizacji danego Szkolenia o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 6 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu, poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta przy zawieraniu umowy. W takim wypadku Organizator zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy, z którego płatność została zrealizowana oraz prześle na adres poczty elektronicznej fakturę korygującą.
 2. W przypadku nastąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, za które nie ponosi on winy, program Kursu może ulec zmianie. O zmianie Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta podczas zawierania Umowy Udziału w Kursie. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które powinien zrealizować poprzez złożenie stosownego oświadczenia, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji o zmian w programie kursu. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy, z którego płatność została zrealizowana oraz prześle na adres poczty elektronicznej fakturę korygującą.
 3. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie Klient nie jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Kursie. Jakiekolwiek oświadczenia o rezygnacji w Kursie, wykraczające poza przypadki określone w niniejszym Regulaminie nie uprawniają Klienta do żądania zwrotu opłat uiszczonych z tytułu zawarcia Umowy Udziału w Kursie.
 4. W przypadku braku udziału w Kursie przez Uczestnika, Organizator zachowuje prawo do zachowania całości wynagrodzenia o ile nie doszło do rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestników obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania wizji oraz dźwięku treści przekazywanych im w trakcie uczestnictwa w Kursie, w jakiejkolwiek formie za pomocą jakichkolwiek urządzeń mogących do tego służyć.
 6. W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  przez  Uczestnika  zakazu, o którym mowa w ust. 7 Regulaminu, Umowa Udziału w Kursie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

§ 6. Reklamacje

 1. W przypadku gdy usługa realizowana w ramach Umowy Udziału w Kursie została wykonana wadliwie, Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: kontakt@fotoakademia.pl., bądź poczta tradycyjną na adres: TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji usługi, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Kursu.
 3. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne osoby ja zgłaszającej, rodzaj uchybienia wraz z uzasadnieniem podstaw reklamacji, określenie żądania.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 30 dni. Każdorazowo Organizator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie (w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej), bądź w formie elektronicznej (w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej).

  § 7. Prawa autorskie do fotografii

 1. Organizator informuje, że rozpowszechnianie fotografii zrealizowanych przez Uczestników w trakcie realizacji Kursu może wymagać uzyskania niezbędnych zgód i licencji od osób, dysponujących prawami autorskimi do utworów utrwalonych na fotografiach zrealizowanych w trakcie Kursu, bądź zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na tych fotografiach.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za niezgodne z przepisami prawa wykorzystywanie i rozpowszechnianie fotografii zrealizowanych w trakcie realizacji Kursu.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest TEB EDUKACJA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874, Poznań, która obsługuję stronę www.fotoakademia.pl
 2. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Rafał Surowy, iod@teb-edukacja.pl.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  Szczegółowy zakres i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa
   Klauzula Informacyjna

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93, z 1964 roku z późn. zm.).
 2. Aktualny Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zamieszczony jest na stronie internetowej www.fotoakademia.pl.

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KURSIE FOTOAKADEMIA

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………… (imię i nazwisko), będący/a rodzicem/ opiekunem prawnym (niepotrzebne skreślić) …………………………………………….. (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej mającej uczestniczyć w Kursie) oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo wskazanej powyżej osoby w Kursie organizowanym przez TEB Edukacja sp. z o.o. Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań w ramach FotoAkademii.

Przyjmuję do wiadomości, iż TEB Edukacja sp. z o.o. Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań nie sprawuje, nie zapewnia i nie zobowiązuje się w żadnym zakresie do sprawowania nadzoru i opieki nad osobami niepełnoletnimi biorącymi udział w Kursie w ramach FotoAkademii oraz,
iż rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich uczestniczących w Kursie.

Data i miejscowość:

………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna:

……………………………………………..

Administratorem Danych Osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w kursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, powierzenie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej publikacji materiałów marketingowych administratora danych.

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO*

na upublicznienie wizerunku osoby niepełnoletniej

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i nazwisko) jako opiekun prawny/rodzic* małoletniego/małoletniej* ……………………… ………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), korzystając z przysługujących mi praw rodzicielskich na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-460, przy ul. G.Daimlera 2 oraz  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-874, przy al. Niepodległości 2 wizerunku małoletniego/małoletniej* utrwalonego podczas kursu fotograficznego, w którym uczestniczył/a w dniu ………………., dla celów realizacji działań promowania i rozpowszechniania kursów realizowanych w ramach FotoAkademii przez te podmioty.

Miejscowość, data                                                                       Podpis rodzica / opiekuna*

…………………………..                                                    …………………………………

*- niepotrzebne skreślić.

Administratorem Danych Osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Podane
dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działaniami marketingowymi i promocyjnymi Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody lub do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, powierzenie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej publikacji materiałów marketingowych administratora danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@teb-edukacja.pl Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

LICENCJA

na korzystanie z fotografii

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i nazwisko) jako opiekun prawny/rodzic* małoletniego/małoletniej* ………………… ……………………………………….. (imię i nazwisko dziecka),  na podstawie art.  66 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielam na rzecz Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-460, przy ul. G.Daimlera 2 oraz  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-874, przy al. Niepodległości 2 nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do nieograniczonego w czasie korzystania z utworów w postaci fotografii wykonanych przez małoletniego/małoletnią* w trakcie uczestnictwa w kursie organizowanym w dniu ……………….., w celu rozpowszechniania ich poprzez umieszczenie w galerii na stronie internetowej pod adresem: www.fotoakademia.pl oraz w mediach społecznościowych na kontach prowadzonych przez te podmioty w celu promowania i rozpowszechniania kursów realizowanych w ramach FotoAkademii.

 

Miejscowość, data                                                                                  Podpis

 

…………………………..                                                    …………………………………

 

Załącznik nr 2

ZGODA

na rozpowszechnianie wizerunku

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i nazwisko),  na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-460, przy ul. G.Daimlera 2 oraz  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-874, przy al. Niepodległości 2 mojego wizerunku utrwalonego podczas kursu fotograficznego, w którym uczestniczyłam/em w dniu ………………., dla celów realizacji działań promowania i rozpowszechniania kursów realizowanych w ramach FotoAkademii przez te podmioty.

Miejscowość, data                                                                                  Podpis

…………………………..                                                    …………………………………

Administratorem Danych Osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działaniami marketingowymi i promocyjnymi Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane przez 7 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody lub do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, powierzenie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej publikacji materiałów marketingowych administratora danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@teb-edukacja.pl Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

LICENCJA

na korzystanie z fotografii

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………… (imię i nazwisko),  na podstawie art.  66 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzielam na rzecz Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-460, przy ul. G.Daimlera 2 oraz  TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-874, przy al. Niepodległości 2 nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do nieograniczonego w czasie korzystania z utworów w postaci fotografii wykonanych przeze mnie w trakcie uczestnictwa w kursie organizowanym w dniu……………….., w celu rozpowszechniania ich poprzez umieszczenie w galerii na stronie internetowej pod adresem: www.fotoakademia.pl oraz w mediach społecznościowych na kontach prowadzonych przez te podmioty w celu promowania i rozpowszechniania kursów realizowanych w ramach FotoAkademii.

 

Miejscowość, data                                                                                  Podpis

 

…………………………..                                                    …………………………………

 

 

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  TEB Edukacja sp. z o.o., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP 778-14-56-499, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000311666, REGON: 300879141, NIP: 778-14-56-499,

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy: sprzedaży następujących rzeczy (*) – Vouchera o wartości ………………………………  / o świadczenie następującej usługi(*) – Kursu ……………………………………………………… .

 

–Data zawarcia umowy (dokonania zakupu): …………………………….

 

–Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

 

–Adres konsumenta: ………………………………………

 

–Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

–Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.